Đông trùng hạ thảo là cây hay là con? - Quá trình hình thành đông trùng hạ thảo